Nova Skills
Prawo restrukturyzacyjne - ustawa wzmacniająca szanse na utrzymanie się na rynku niewypłacalnych przedsiębiorców
Dziesięcioletnia ocena funkcjonowania przepisów prawa upadłościowego i naprawczego skłoniła Ministra Sprawiedliwości do powołania w kwietniu 2012 roku  Zespołu ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, którego zadaniem było zidentyfikowanie przyczyn negatywnej oceny funkcjonowania w praktyce tych przepisów, opracowanie założeń do reformy prawa na podstawie doświadczeń z funkcjonowania w praktyce postępowań przewidzianych w ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przygotowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych, informatycznych i instytucjonalnych.
Dokonana weryfikacja obowiązujących od 1.10.2003 roku przepisów  prawa upadłościowego i naprawczego,  wskazywała na konieczność gruntownej zmiany reguł prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wobec niewypłacalnych przedsiębiorców. Nieżyciowo zdefiniowane przesłanki niewypłacalności, trudności w przeprowadzeniu postępowań układowych i naprawczych, stygmatyzacja niewypłacalnych dłużników, długotrwałość postępowań upadłościowych, implikowała ustawodawcę do poważnej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań.
Stąd też przygotowany w oparciu o opracowane rekomendacje projekt kompleksowej reformy  prawa upadłościowego i naprawczego dał podstawy do uchwalenia w dniu 9.04.2015 roku ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które planowo ma obowiązywać od 1.01.2016 roku. Wprowadzone zmiany związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami,  otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych, mają za zadanie zachować przedsiębiorstwo dłużnika, przy możliwie najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli.

Warsztaty prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest do:
 • przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej i nadzorczej;
 • prawników i ekonomistów;
 • pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów handlowych, oceniających ryzyko ich realizacji oraz zajmujących się windykacją należności,
 • oraz wszystkich pragnących poznać najważniejsze informacje dotyczące nowych procedury umożliwiającej restrukturyzację zadłużenia.
KORZYŚCI
Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty sprawnego wykorzystania prawa restrukturyzacyjnego do skutecznego ratowania przedsiębiorstwa i utrzymanie go na rynku gospodarczym. Rozwiązania prawne przewidziane w znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego i naprawczym kształtują różne formy restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa. Jednakże różnorodny i skomplikowany schemat przebiegu tego typu postępowań  w praktyce może przynieść uczestnikom i organom tych postępowań dużo technicznych problemów przy właściwym wykorzystaniu uchwalonych procedur.
Celem szkolenia będzie więc przybliżenie uczestnikom niezbędnych wiadomości dotyczących możliwości wykorzystania tego typu procedur dla ratowania firm popadających w stan niewypłacalności. Wskazane będą podstawy formalne i materialnoprawne otwarcia poszczególnych postępowań, ich przebieg, jak i skutki prawne.
 Analiza treści ustawy pozwalaj stwierdzić, że będą to trudny do przeprowadzenia procesy. Bez dobrego zrozumienia zasad prawa restrukturyzacyjnego i znowelizowanego prawa upadłościowego oraz bez kompleksowego poznania wszystkich warunków potrzebnych do zawarcia układu z wierzycielami, tylko dobrze przygotowane osoby będą mogły osiągnąć planowany przez ustawodawcę efekt.
Szczególna uwaga poświęcona będzie roli organów odpowiedzialnego za sprawny przebieg każdego z postępowań restrukturyzacyjnych.
Z punktu zaś wierzycieli niewypłacalnych dłużników istotne jest zrozumienie zagrożenia jaki może nieść niewłaściwe wykorzystanie tych procedury  przez nieuczciwych dłużników i umiejętne przeciwdziałanie takiemu zachowaniu.

Korzyści dla uczestnika:
Proponowane seminarium pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty sprawnego wykorzystania zaproponowanych w prawie restrukturyzacyjnym i znowelizowanym prawie upadłościowym procedur pozwalających na  skuteczne ratowanie niewypłacalnych firm oraz do właściwej obserwacji zachowań  z punktu widzenia oceny ich wypłacalności.

Korzyści dla pracodawcy:
Uczestnictwo w szkoleniu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracownika w zakresie właściwego identyfikowania symptomów niewypłacalności oraz kontroli przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego umożliwiającego zapewnienie własnych interesów.
PROGRAM
09:30 – 10:00 rejestracja, poranna kawa
10:00 - 12:00 I Blok
12:00 - 12:30 przerwa, lunch
12:30 - 14:30 II Blok
14:30 - 15:00 przerwa, poczęstunek
15:00 - 16:30 III Blok

1. Ocena dotychczasowych rozwiązań w zakresie praktycznego funkcjonowania postępowań naprawczych, układowych i wstępnego zgromadzenia wierzycieli. Identyfikacja przyczyn takiego stanu rzeczy.


2. Podstawowe założenia reformy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 • restrukturyzacja zamiast likwidacji.
 • skuteczna restrukturyzacja.
 • prawo upadłościowe nie stygmatyzuje przedsiębiorców.
 • prostota (odformalizowanie) postępowań.
3. Podstawa prawna i termin wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego – nowa definicja niewypłacalności.

4. Przewidywane rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, schemat ich przebiegu  i ich charakterystyka. Podstawy odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne;
 • układ upadłościowy.
5. Rola i pozycja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym - (tryb ustalania spisu wierzytelności, wierzytelności spornych, nowe regulacje dotyczące układu)

6. Omówienie najistotniejszych zmian w Prawie upadłościowym (m.in. uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja – ostatnia szansa uratowania przedsiębiorstwa  i zagrożenia płynące z wykorzystania tej instytucji w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

7. Rola, obowiązki ik wzajemne relacje pomiędzy organami postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.  (sąd restrukturyzacyjny i upadłościowy, sędzia komisarz, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca, rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli, itp.)
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, woda, soki, ciastka) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć:

10-16:30

Miejsce:
BATIDA
ul. Marszałkowska 53 (Plac Konstytucji)
02-017 Warszawa


Dedykowane wejście od strony ul. Koszykowej


24.08.2015
Miejsce:
Warszawa, Batida Pl. Konstytucji
Kategoria:
Przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2015:
550.00 PLN + VAT
Później:
690.00 PLN + VAT

Eksperci
kontakt
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
(22) 100 45 55
Polecamy także
11-12.12.2017
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
13.12.2017
Warszawa
Kategoria: OCHRONA DANYCH
18-20.12.2017
Szczyrk
Kategoria: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/SCRUM/AGILE
04.01.2018
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER